top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
באתר של עמותת בלנדר

תנאי שימוש באתר של עמותת בלנדר

מבוא לתנאי השימוש:
שלום רב וברוכ/ה הבא/ה לאתר האינטרנט של "בלנדר".

בלנדר (ע"ר), הינה עמותה רשומה בהתאם לחוק העמותות, תש"ם-1980, המקדמת לכידות חברתית דרך לימודי שפה ותרבות ערבית בישראל.
עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם שימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. בעצם השימוש באתר, את/ה מביע/ה הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכימ/ה לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע/י משימוש באתר.


מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש/ת באתר לבין בלנדר, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו. בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד/ה, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים/ות, ולהפך. כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של בלנדר, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או במדיה חברתית (כגון פייסבוק, אינסטגרם, ניוזלטר, פורומים וכדומה), יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.


 

בתנאי שימוש אלה:
"האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו http://blendarabic.com 

"בלנדר" - ע"ר - עמותה, המקדמת לכידות חברתית דרך לימודי שפה ותרבות (מ.ע. 580700714 ) ו/או מי מטעמה.

"כוח עליון"– כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של בלנדר, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל בלנדר ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של בלנדר ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.

"שימוש באתר"- גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש בתכנים המופיעים באתר , וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

"מטרת שימוש"- המטרה שלשמה נעשה השימוש באתר.

"שימוש פרטי"– שימוש המיועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד של המשתמש.

"שימוש עסקי"- שימוש שאינו לשימוש פרטי.

השימוש באתר העמותה:
​השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי לצורך הרשמה לקורסים מקוונים.
שימ/י לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

היתר שימוש (פרטי): השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו מיועד למטרת שימוש פרטי. אין להשתמש באתר ובתכנים המוצעים בו לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

ככל שברצונך לעשות בשירות שימוש עסקי (לדוגמא, כחלק מהדרכת עובדים בחברה), חינוכי (לדוגמא, כחלק ממערכי שיעור של קורס או שיעור המועבר לסטודנטים / תלמידים) או שימוש אחר שאינו שימוש פרטי ואישי, נבקשך לפנות אלינו בנושא, אל כתובת הדוא"ל: Chenkupperman@blendarabic.com על מנת שנוכל לבחון את פנייתך.


בלנדר עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

 

בלנדר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש. לצורך שימוש בקורס המקוון המוצע על ידי האתר, עלייך להירשם לאתר ולאחר מכן הזדהות עם שם משתמש וסיסמא למשתמש רשום או לערוך רישום לאתר על ידי לחיצה על הקישור "צור חשבון". סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך ההרשמה ולחיצה על כפתור חשבון חדש, מהווה את אישורך כי קראת את כלל התנאים המופיעים בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לבלנדר על פי כל דין.

מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי בלנדר תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לבלנדר, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל בלנדר (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של בלנדר תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של בלנדר (או אי פעילותה) כאמור.

 

רישום לאתר:
כאמור לעיל, חלק מתכני האתר מיועדים למשתמשים רשומים בלבד. במקרה ותחליט/י להירשם לאתר, צור/צרי לעצמך שם משתמש וסיסמה. הנך מצהיר/ה כי שימושך בשם המשתמש והסיסמה יהא אישי וכי הנך מתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. בלנדר לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש או סיסמה של המשתמשים באתר.


מי רשאי להשתמש באתר?
רשאי להירשם ולעשות שימוש באתר כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
-כל מי שבעל כשירות משפטית.
-בעל תיבת דואר אלקטרוני.

האתר מוגש לך AS-IS נכון למועד כניסתך לאתר. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל מערכותיו וחלקיו יהיו זמינים ושמישים לכלל המשתמשים.
הנך מצהיר/ה כי כל מידע שתמסור באתר הינו נכון ומדויק.
הנך מצהיר/ה כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י בו שימוש לצורך:

-העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

-הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין בעבור בלנדר ובין למשתמשים אחרים.
-העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסמם (ואף אם אלו הועלו שלא למטרות רווח).
-העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
-העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
-העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
-לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
-קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
-שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
-לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
-לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

בלנדר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר, לרבות מניעת גישה לאתר ממשתמשים רשומים ומחיקת תכנים שהועלו על ידי משתמשים רשומים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

 

בלנדר עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העלאת או עשיית שימוש בתכנים האמורים.

 

בלנדר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בלנדר עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
-הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
-נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
-בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בבלנדר, באתר, בציוד בלנדר, במידע המצוי בבלנדר ו/או במשתמשים אחרים.

 

בלנדר רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, באופן זמניאו לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או הצגת התכנים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה.

 

תרומות ומדיניות ביטול תרומה:
בלנדר מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה - ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומים עיתיים ובתרומה חודשית מתחדשת.
בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש/ת ת/יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

פעולת התרומה באמצעות האתר מאובטחת בהתאם לתקינה הנדרשת על ידי חברות הסליקה בישראל.
לאחר אישור התרומה, תשלח אל התורם הודעת סמס ובה קבלה בגין התרומה שבוצעה על ידו.

מדיניות ביטול תרומה / עסקה:
מבצע תרומה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב / ביטול עסקה במייל בלבד שכתובתו - blendarabic@gmail.com. ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.

אין למסור פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים כאמור בתרומה טלפונית מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
אם עסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס' טלפון 0525610819.

ביטול עסקה של רכישת שירותים מטעם העמותה יעשה אך ורק בכפוף לתנאי ההרשמה המפורטים בדף הסליקה\התשלום הרלוונטי ו\או בכפוף להוראת החוזה שייחתם בין הצדדים.
עקב הסבסוד והמחיר הנמוך של "מתערבבים ברמדאן" - לא ניתן לבטל רכישה של "מתערבבים ברמדאן" למעט בתנאים חריגים ובכפוף לחוק להגנת הצרכן. ניתן לפנות במקרים אלה לעמותה בדוא"ל blendarabic@gmail.com לבחינת המקרה. 

שימוש במידע:

הנך מצהיר כי בלנדר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
ככל שתבחר לתמוך בלנדר ולהעניק תרומה, ו\או לשלם לבלנדר על שירותים, בהתאם למפורט באתר, הנך מסכים כי בלנדר תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת / מסרת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך השלמת הליך מתן התרומה ו/או רכישת השירותים.

 

הנך מאשר/ת כי את/ה מסכימ/ה לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מבלנדר.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מבלנדר לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
בכל מקרה בו תחליט/י שאינך מעוניינ/ת לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לבלנדר על כך בכתב באמצעות הדוא"ל blendarabic@gmail.com  או בכתב לכתובת בלנדר, כפי שמופיעה באתר רשם העמותות, עבור "בלנדר ע"ר", או להודיע על כך באמצעות לחיצה על הכפתור הרלוונטי בדיוור הישיר, במידה וקיים כזה. ניתן לקרוא עלינו פרטים נוספים באתר העמותות של ישראל – גיידסטאר.

אחריות:
בלנדר אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה לבלנדר בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בלנדר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

אופן הצגת התכנים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של בלנדר.

האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שבלנדר עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. בלנדר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. בלנדר איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדויק והנך יודע כי בלנדר לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. בלנדר איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

באתר מצוי תוכן שיווקי (כגון: באנרים, פרסומות וכדומה) של מפרסמים חיצוניים. בלנדר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מתוכן שיווקי באתר.

 

בלנדר איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם משתמשים אחרים תקינה ואיכותית. בלנדר לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

בלנדר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של בלנדר.

 

במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם בלנדר ו/או עם כל צד ג' שהוא.

כל קשר וירטואלי או אחר שלך או צד ג' מטעמך עם מי מהמשתמשים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות ו/או בצ'ט ו/או במסגרת "פגישות" הנערכות עם משתמשים אחרים באתר ו/או בכל דרך אחרת, הינו באחריותך הבלעדית. בלנדר איננה אחראית בכל אופן לקשר זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

קנין רוחני:
כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של בלנדר. לעניין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות העמותה, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תכנים, תמונות, סרטונים, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של בלנדר ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת תחת תנאי שימוש אלו, המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

אבטחת מידע:
בלנדר עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של בלנדר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות, ובלנדר איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי בלנדר באמצעי אבטחה נדרשים ולא יעשה על ידי בלנדר שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. בלנדר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת בלנדר ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.


שיפוי:
הנך מתחייב לשפות את בלנדר ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בלנדר בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע ו/או תוכן כלשהו אשר יועלה על ידך לאתר, אלא אם בלנדר פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

הודעות:
הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולבלנדר בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות בעמוד "צרו קשר" ויצירת קשר באתר. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, עשרה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לבלנדר – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי בלנדר על קבלת ההודעה.

 

המחאת זכויות:
בלנדר תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 

תניית שיפוט:
הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים (ולא לכל ערכאה אחרת).

PRIVACY NOTICE

Last updated January 09, 2024 

Thank you for choosing to be part of our community at Blend.Ar ("Company", "we", "us", "our"). We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about this privacy notice, or our practices with regards to your personal information, please contact us at blendarabic@gmail.com.

 

When you visit our website https://blendarabic.com (the "Website"), use our mobile application, as the case may be (the "App") and more generally, use any of our services (the "Services", which include the Website and App), we appreciate that you are trusting us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy notice, we seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services immediately.

 

This privacy notice applies to all information collected through our Services (which, as described above, includes our Website and App), as well as, any related services, sales, marketing or events.

 

Please read this privacy notice carefully as it will help you understand what we do with the information that we collect.

1. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

Personal information you disclose to us

 

In Short: We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when you express an interest in obtaining information about us or our products and Services, when you participate in activities on the Services (such as by posting messages in our online forums or entering competitions, contests or giveaways) or otherwise when you contact us.

 

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Services, the choices you make and the products and features you use.

The personal information we collect may include the following:

 

Personal Information Provided by You. We collect names; phone numbers; email addresses; mailing addresses; job titles; billing addresses; contact or authentication data; contact preferences; and other similar information.

 

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.

 

Personal information you disclose to us

 

In Short: We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when you express an interest in obtaining information about us or our products and Services, when you participate in activities on the Services (such as by posting messages in our online forums or entering competitions, contests or giveaways) or otherwise when you contact us.

 

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Services, the choices you make and the products and features you use.

The personal information we collect may include the following:

 

Personal Information Provided by You. We collect names; phone numbers; email addresses; mailing addresses; job titles; billing addresses; contact or authentication data; contact preferences; and other similar information.

 

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.

Information automatically collected

 

In Short:  Some information — such as your Internet Protocol (IP) address and/or browser and device characteristics — is collected automatically when you visit our Services.

 

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the Services. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our Services and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our Services, and for our internal analytics and reporting purposes.

 

Like many businesses, we also collect information through cookies and similar technologies.

 

The information we collect includes:

 • Log and Usage Data. Log and usage data is service-related, diagnostic, usage and performance information our servers automatically collect when you access or use our Services and which we record in log files. Depending on how you interact with us, this log data may include your IP address, device information, browser type and settings and information about your activity in the Services (such as the date/time stamps associated with your usage, pages and files viewed, searches and other actions you take such as which features you use), device event information (such as system activity, error reports (sometimes called 'crash dumps') and hardware settings).

 • Device Data. We collect device data such as information about your computer, phone, tablet or other device you use to access the Services. Depending on the device used, this device data may include information such as your IP address (or proxy server), device and application identification numbers, location, browser type, hardware model Internet service provider and/or mobile carrier, operating system and system configuration information.

 • Location Data. We collect location data such as information about your device's location, which can be either precise or imprecise. How much information we collect depends on the type and settings of the device you use to access the Services. For example, we may use GPS and other technologies to collect geolocation data that tells us your current location (based on your IP address). You can opt out of allowing us to collect this information either by refusing access to the information or by disabling your Location setting on your device. Note however, if you choose to opt out, you may not be able to use certain aspects of the Services.

 

Information collected through our App

In Short:  We collect information regarding your geo-location, mobile device, push notifications, when you use our App.

If you use our App, we also collect the following information:
Geo-Location Information. We may request access or permission to and track location-based information from your mobile device, either continuously or while you are using our App, to provide certain location-based services. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device's settings.

 • Mobile Device Access. We may request access or permission to certain features from your mobile device, including your mobile device's social media accounts, and other features. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device's settings.

 • Mobile Device Data. We automatically collect device information (such as your mobile device ID, model and manufacturer), operating system, version information and system configuration information, device and application identification numbers, browser type and version, hardware model Internet service provider and/or mobile carrier, and Internet Protocol (IP) address (or proxy server). If you are using our App, we may also collect information about the phone network associated with your mobile device, your mobile device’s operating system or platform, the type of mobile device you use, your mobile device’s unique device ID and information about the features of our App you accessed.

 • Push Notifications. We may request to send you push notifications regarding your account or certain features of the App. If you wish to opt-out from receiving these types of communications, you may turn them off in your device's settings.


This information is primarily needed to maintain the security and operation of our App, for troubleshooting and for our internal analytics and reporting purposes.

2. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

In Short:  We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfillment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our Services for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

 

We use the information we collect or receive:

 • To facilitate account creation and logon process. If you choose to link your account with us to a third-party account (such as your Google or Facebook account), we use the information you allowed us to collect from those third parties to facilitate account creation and logon process for the performance of the contract.

 • To post testimonials. We post testimonials on our Services that may contain personal information. Prior to posting a testimonial, we will obtain your consent to use your name and the content of the testimonial. If you wish to update, or delete your testimonial, please contact us at blendarabic@gmail.comm and be sure to include your name, testimonial location, and contact information.

 • Request feedback. We may use your information to request feedback and to contact you about your use of our Services.

 • To enable user-to-user communications. We may use your information in order to enable user-to-user communications with each user's consent.

 • To manage user accounts. We may use your information for the purposes of managing our account and keeping it in working order.

 • To send administrative information to you. We may use your personal information to send you product, service and new feature information and/or information about changes to our terms, conditions, and policies.

 • To protect our Services. We may use your information as part of our efforts to keep our Services safe and secure (for example, for fraud monitoring and prevention).

 • To enforce our terms, conditions and policies for business purposes, to comply with legal and regulatory requirements or in connection with our contract.

 • To respond to legal requests and prevent harm. If we receive a subpoena or other legal request, we may need to inspect the data we hold to determine how to respond.

 • Fulfill and manage your orders. We may use your information to fulfill and manage your orders, payments, returns, and exchanges made through the Services.

 • Administer prize draws and competitions. We may use your information to administer prize draws and competitions when you elect to participate in our competitions.

 • To deliver and facilitate delivery of services to the user. We may use your information to provide you with the requested service.

 • To respond to user inquiries/offer support to users. We may use your information to respond to your inquiries and solve any potential issues you might have with the use of our Services.

 • To send you marketing and promotional communications. We and/or our third-party marketing partners may use the personal information you send to us for our marketing purposes, if this is in accordance with your marketing preferences. For example, when expressing an interest in obtaining information about us or our Services, subscribing to marketing or otherwise contacting us, we will collect personal information from you. You can opt-out of our marketing emails at any time (see the "WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS" below).

 • Deliver targeted advertising to you. We may use your information to develop and display personalized content and advertising (and work with third parties who do so) tailored to your interests and/or location and to measure its effectiveness.

 • For other business purposes. We may use your information for other business purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Services, products, marketing and your experience. We may use and store this information in aggregated and anonymized form so that it is not associated with individual end users and does not include personal information. We will not use identifiable personal information without your consent.

3. WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE?

In Short:  We only share information with your consent, to comply with laws, to provide you with services, to protect your rights, or to fulfill business obligations.

 

We may process or share your data that we hold based on the following legal basis:

 • Consent: We may process your data if you have given us specific consent to use your personal information for a specific purpose.

 • Legitimate Interests: We may process your data when it is reasonably necessary to achieve our legitimate business interests.

 • Performance of a Contract: Where we have entered into a contract with you, we may process your personal information to fulfill the terms of our contract.

 • Legal Obligations: We may disclose your information where we are legally required to do so in order to comply with applicable law, governmental requests, a judicial proceeding, court order, or legal process, such as in response to a court order or a subpoena (including in response to public authorities to meet national security or law enforcement requirements).

 • Vital Interests: We may disclose your information where we believe it is necessary to investigate, prevent, or take action regarding potential violations of our policies, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety of any person and illegal activities, or as evidence in litigation in which we are involved.


More specifically, we may need to process your data or share your personal information in the following situations:

 • Business Transfers. We may share or transfer your information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

 • Vendors, Consultants and Other Third-Party Service Providers. We may share your data with third-party vendors, service providers, contractors or agents who perform services for us or on our behalf and require access to such information to do that work. Examples include: payment processing, data analysis, email delivery, hosting services, customer service and marketing efforts. We may allow selected third parties to use tracking technology on the Services, which will enable them to collect data on our behalf about how you interact with our Services over time. This information may be used to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, pages or features, and better understand online activity. Unless described in this notice, we do not share, sell, rent or trade any of your information with third parties for their promotional purposes.

 • Third-Party Advertisers. We may use third-party advertising companies to serve ads when you visit or use the Services. These companies may use information about your visits to our Website(s) and other websites that are contained in web cookies and other tracking technologies in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.

 • Other Users. When you share personal information or otherwise interact with public areas of the Services, such personal information may be viewed by all users and may be publicly made available outside the Services in perpetuity. Similarly, other users will be able to view descriptions of your activity, communicate with you within our Services, and view your profile.

 • Offer Wall. Our App may display a third-party hosted "offer wall." Such an offer wall allows third-party advertisers to offer virtual currency, gifts, or other items to users in return for the acceptance and completion of an advertisement offer. Such an offer wall may appear in our App and be displayed to you based on certain data, such as your geographic area or demographic information. When you click on an offer wall, you will be brought to an external website belonging to other persons and will leave our App. A unique identifier, such as your user ID, will be shared with the offer wall provider in order to prevent fraud and properly credit your account with the relevant reward. Please note that we do not control third-party websites and have no responsibility in relation to the content of such websites. The inclusion of a link towards a third-party website does not imply an endorsement by us of such website. Accordingly, we do not make any warranty regarding such third-party websites and we will not be liable for any loss or damage caused by the use of such websites. In addition, when you access any third-party website, please understand that your rights while accessing and using those websites will be governed by the privacy notice and terms of service relating to the use of those websites.

4. WHO WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH?  

 In Short:  We only share information with the following third parties.

 

We only share and disclose your information with the following third parties. We have categorized each party so that you may be easily understand the purpose of our data collection and processing practices. If we have processed your data based on your consent and you wish to revoke your consent, please contact us using the contact details provided in the section below titled "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?".

 • Allow Users to Connect to Their Third-Party Accounts

Facebook account, Google account and Instagram account

 • Retargeting Platforms

Facebook Custom Audience

 • Social Media Sharing and Advertising

Facebook advertising

 • Web and Mobile Analytics

Google Analytics and Google Ads

5. DO WE USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES?

In Short:  We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your information.

 

We may use cookies and similar tracking technologies (like web beacons and pixels) to access or store information. Specific information about how we use such technologies and how you can refuse certain cookies is set out in our Cookie Notice.

6. DO WE USE GOOGLE MAPS PLATFORM APIS?

In Short:  Yes, we use Google Maps Platform APIs for the purpose of providing better service.

 

This Website or App uses Google Maps Platform APIs which are subject to Google’s Terms of Service. You may find the Google Maps Platform Terms of Service here. To find out more about Google’s Privacy Policy, please refer to this link.

7. HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION?

In Short:  We keep your information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this privacy notice unless otherwise required by law.

 

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy notice, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). No purpose in this notice will require us keeping your personal information for longer than 2 years.

 

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize such information, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

8. HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE?

In Short:  We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures.

 

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, despite our safeguards and efforts to secure your information, no electronic transmission over the Internet or information storage technology can be guaranteed to be 100% secure, so we cannot promise or guarantee that hackers, cybercriminals, or other unauthorized third parties will not be able to defeat our security, and improperly collect, access, steal, or modify your information. Although we will do our best to protect your personal information, transmission of personal information to and from our Services is at your own risk. You should only access the Services within a secure environment.

9. WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

In Short:  You may review, change, or terminate your account at any time.

 

If you are a resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your local data protection supervisory authority. You can find their contact details here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

If you are a resident in Switzerland, the contact details for the data protection authorities are available here: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Services. To opt-out of interest-based advertising by advertisers on our Services visit http://www.aboutads.info/choices/.

10. CONTROLS FOR DO-NOT-TRACK FEATURES

Most web browsers and some mobile operating systems and mobile applications include a Do-Not-Track ("DNT") feature or setting you can activate to signal your privacy preference not to have data about your online browsing activities monitored and collected. At this stage no uniform technology standard for recognizing and implementing DNT signals has been finalized. As such, we do not currently respond to DNT browser signals or any other mechanism that automatically communicates your choice not to be tracked online. If a standard for online tracking is adopted that we must follow in the future, we will inform you about that practice in a revised version of this privacy notice. 

11. DO CALIFORNIA RESIDENTS HAVE SPECIFIC PRIVACY RIGHTS?

In Short:  Yes, if you are a resident of California, you are granted specific rights regarding access to your personal information.

 

California Civil Code Section 1798.83, also known as the "Shine The Light" law, permits our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and free of charge, information about categories of personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please submit your request in writing to us using the contact information provided below.

 

If you are under 18 years of age, reside in California, and have a registered account with a Service, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly post on the Services. To request removal of such data, please contact us using the contact information provided below, and include the email address associated with your account and a statement that you reside in California. We will make sure the data is not publicly displayed on the Services, but please be aware that the data may not be completely or comprehensively removed from all our systems (e.g. backups, etc.).

12. DO WE MAKE UPDATES TO THIS NOTICE?     

In Short:  Yes, we will update this notice as necessary to stay compliant with relevant laws.

 

We may update this privacy notice from time to time. The updated version will be indicated by an updated "Revised" date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy notice, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy notice frequently to be informed of how we are protecting your information.

13. HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?     

If you have questions or comments about this notice, you may contact our Data Protection Officer (DPO), Chen Kupperman, by email at blendarabic@gmail.comm, or by post to:

 

Blend.Ar

Chen Kupperman

Guatamala 23, Apt 31

Jerusalem

Israel

14. HOW CAN YOU REVIEW, UPDATE, OR DELETE THE DATA WE COLLECT FROM YOU?     

Based on the applicable laws of your country, you may have the right to request access to the personal information we collect from you, change that information, or delete it in some circumstances. To request to review, update, or delete your personal information, please submit a request form by clicking here. We will respond to your request within 30 days.

This privacy policy was created using Termly’s Privacy Policy Generator.

bottom of page